Kocham szkołę! 1 Ćwiczenia – Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo, Agnieszka Bala (Copy)

£9.80

7 in stock

Description

Autor: Jagoda Cieszyñska, Marta Korendo, Agnieszka Bala

Cwiczenia do nauki czytania zgodny z metoda Symulatniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof.Jagody Cieszynskiej.

Podrêcznik oraz dwa zeszyty æwiczeñ tworz± kompletny zestaw, którego celem jest przede wszystkim nauka czytania ze zrozumieniem. Zastosowanie metody symultaniczno-sekwencyjnej pozwoli dziecku szybko i bez negatywnych emocji nauczyæ siê czytaæ, buduj±c jednocze¶nie przekonanie, ¿e zrobi³o to samodzielnie. W pakiecie, obok tre¶ci humanistycznych, pojawiaj± siê równie¿ zagadnienia z obszaru muzyki i przyrody, dziêki czemu nauczyciel mo¿e wykorzystaæ zestaw nie tylko w zakresie kszta³cenia umiejêtno¶ci czytania, ale równie¿ pos³u¿yæ siê nim jako uzupe³niaj±cym podrêcznikiem edukacji wczesnoszkolnej w klasie pierwszej.

 

Kocham szko³ê! zawiera:

  • teksty zbudowane w oparciu o metodê sylabow±
  • tematykê zgodn± z podstaw± programow± z uwzglêdnieniem zainteresowañ najm³odszych uczniów
  • tre¶æ opart± na korelacji polonistyki, przyrody i muzyki
  • teksty drukowane czcionk± bezszeryfow± (prost±) oraz majusku³± dla u³atwienia percepcji wzrokowej
  • materia³ umo¿liwiaj±cy indywidualizacjê nauki czytania
  • liczne æwiczenia usprawniaj±ce pracê lewej pó³kuli mózgu.
  • przyjazny materia³ ilustracyjny oraz prosty uk³ad, który eliminuje szum informacyjny i usprawnia zapamiêtywanie.

Additional information

Weight 0.362 kg